Senátoři klubu Starostové a nezávislí: Lex Dukovany je otázka bezpečnosti, ale nesmí být bianco šekem, na který doplatí spotřebitelé

Senátoři budou na 14. schůzi horní komory schvalovat pravidla týkající se stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany tzv. Lex Dukovany. Senátoři klubu Starostové a nezávislí hodlají zákon vrátit zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy.

„Návrh zákona by měl vyřešit tržní selhání a zakotvit institut výkupu elektřiny a státního financování nových jaderných zdrojů, s cílem zajištění nízkých cen elektřiny pro české domácnosti a podniky. Dostavba Dukovan ovšem není pouze otázka ekonomická, ale také bezpečnostní. Proto z hospodářského výboru vzešel pozměňovací návrh, který zamezí ruským a čínským firmám zúčastnit se tendru,“ uvádí senátorka Hana Žáková, která je zároveň zpravodajkou tohoto zákona.

Hospodářský výbor zároveň navrhuje senátorům přijmout k návrhu zákona doprovodné usnesení. „Doporučujeme vládě, aby pro dostavbu dalšího jaderného bloku vypsala mezinárodní výběrové řízení s ohledem na efektivitu, bezpečnost a ekonomickou stránku věci s co možná nejvyšším zapojením českých subdodavatelů,“ dodává Žáková.

Dle pøedsedy klubu Starostù a nezávislých Petra Holeèka se naopak èást èlenù chystá podpoøit pozmìòovací návrhy, které se týkají negativních ekonomických dopadù zákona Lex Dukovany a rozšíøení jeho pùsobnosti na malé jaderné zdroje. „Podle nìkterých kolegù pøedstavuje zákon Lex Dukovany pouze bianco šek s vysokým rizikem navýšení ceny projektu, a proto èást klubu podpoøí zastropování realizaèní ceny z dùvodu ochrany státního rozpoètu a spotøebitelù. Nesouhlasíme s takovýmto zvýhodnìním jaderné energie oproti jiným zdrojùm,“ uvádí Petr Holeèek.

Senátoøi budou projednávat také zmìnu zákona o návykových látkách, která pøedstavuje další krok v elektronizaci zdravotnictví u receptù s modrým pruhem, které byly dosud pouze na papíøe, a pøináší zvýšení dostupnosti konopí pro léèebné použití. „Návrh zákona oddìluje od sebe pìstitelskou a výrobní praxi. To znamená, že léèebné konopí bude moci pìstovat a zpracovávat více producentù než jeden, jako tomu bylo dosud, vèetnì vývozu do zahranièí. Mùžeme oèekávat, že dojde ke zvýšení konkurence a tím snížení ceny, což je dùležité i pro úhradu léèiva z veøejného zdravotního pojištìní. Rùzné názory ovšem oèekávám v pøípadì 1 % hranice THC u technického konopí,“ uvádí senátor a lékaø Karel Zitterbart.

Senát se u projednávání zákona o dani z pøíjmù hodlá postavit za média veøejnoprávní služby a podpoøit pozmìòovací návrh senátora Davida Smoljaka, který ponechává v platnosti ustanovení, které bylo do zákona o DPH implementováno novelou účinnou od 1. 7. 2017. „Důvodem předloženého pozměňovacího návrhu je udržení stávající úpravy, která zajišťuje právní jistotu pro veřejnoprávní vysílatele v České republice v oblasti daně z přidané hodnoty a s tím spojené možnosti dostatečně dopředu plánovat službu veřejného vysílání a alokovat finanční prostředky,“ uvádí Smoljak.

Návrh dle Davida Smoljaka navíc poskytuje dostatečný časový prostor pro nalezení dlouhodobého řešení udržitelného financování médií veřejné služby. „Koncesionářské poplatky u České televize a Českého rozhlasu zůstávají už více než deset let stále stejné. Nezohledňovala se inflace, takže se jejich příjmy neustále snižují. Nevidím proto důvod, proč bychom měli rozpočty médií veřejné služby zatěžovat dalšími odvody,“ dodává Smoljak.