Principy senátorského klubu

 

Principy klubu

Výkon veřejných funkcí chápeme jako službu občanům při uplatňování demokratických pravidel vládnutí a veřejné správy.

Právní a fungující stát

Otevřená demokracie

Atmosféra vzájemné důvěry

Individuální odpovědnost občanů

Proevropské směřování ČR

Rozvíjení právního a fungujícího státu

Rozvíjení právního a fungujícího státu, který zaručuje spravedlnost, vymahatelnost a uplatnitelnost práva a opírá se o rozvinutou místní a regionální samosprávu, zohledňujíc tak princip decentralizace a subsidiarity. Prosazování čistoty a kvality legislativního procesu a jeho větší srozumitelnosti.

Prohlubování otevřené demokracie

Prohlubování otevřené demokracie a podporování rozvoje občanské společnosti s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce, solidaritu společenství občanů a zasahování veřejné moci pouze v těch případech, kdy jde o účelný a nezbytný výkon svěřené moci.

Přispívání k atmosféře vzájemné důvěry

Přispívání k atmosféře vzájemné důvěry, lidské i politické slušnosti a tolerance ve společnosti. Potlačování korupčního prostředí a prorůstání klientelismu do politických struktur.

Prosazování individuální odpovědnosti občanů

Prosazování principů individuální odpovědnosti občanů a jejich rovných šancí, etického chování v tržním systému s nezbytným sociálním akcentem a nedotknutelnosti soukromého vlastnictví.

Přispívání proevropského směřování ČR

Přispívání proevropského směřování České republiky (při zachování suverenity státu) a zajištění důstojného a respektovaného místa naší země ve světě. Vnímání a rozvíjení kulturního a duchovního bohatství naší společnosti.