Bilancování senátora Marka Ošťádala

Ponděli, šest ráno, 3. ledna 2022.

Váženi fšeci, tadê tê indicie só jasnym znamenim teho, že je tadê nové rok a s ňém spojeny novy plánê, novy naděje a ê novy očekáváni. Je to zhrôba neco přes rok, co sem se stal vašim senátorem. Mnozi ste mě tehdá volêlê, ale přêtym ani pořádně neznalê a tak se stalo, že sem svim rozhodovánim nekery muhl zklamat a možná nekery ê překvapit. Věřte, že mě to néni jedno a nad fšeckéma hlasovánima se snažim skôtečně přeméšlet. Popravdě na nekery rozhodnóti nésô pyšné, třeba kdêž se hlasovalo o téch blbéch platech.

Penize nigdá nebêlê tym, podlivá čeho sem se v žêvotě rozhodoval a ať ôž se hlasovalo o čém chtělo, dêckê sem se snažêl rozhodnót tak, abê to dávalo hlavô a patô a nenadělalo to vic škodê jak ôžêtkô. Tak mě to doma dêckê ôčêlê, ale je pravda, že v časech, kdê tôto zem ovládl populismus a snaha ziskat náklonnosť za každó cenô, v takovéch časech se ê dobré umysl stává špatné. Sténě tak jak doma, tak ê na obcê a v Senátě mě svědomi káže, abêch se choval jako správné hospodář, keré se divá dopředô. Fšeci vimê, že každé kdo neco dělá, dělá chêbê. Stará pravda ale říká, že bez chêb nende jit dopředô a každá chêba bê měla přênyst poôčeni.

Přichod rokô 2022 znamená, že před sebó mám eště skoro pět let práce senátora. Ten prvni rok ve funkcê sem se snažêl spiš naslóchat a pozorovat svoje kolegê, keréch si v mnoha ohledech moc vážim a sô přesvědčené, že jejich názorê a postoje pro mě bôdó velêkym pôčenim po celó dobô miho pusobeni v této zajimavé institucê. Na drôhó stranô ale člověk časem pochopi, že né fšecko co na povrchô vêpadá hezkê takovy skôtečně je a né fšecko, o čém si mêslite, že je k ničemô nemuže bêt jednó tôze ôžêtečny. Náš svět je prosáklé hromadó špatnéch a učelovéch systému, kery sice só proti zdravimô rozômô, ale nekerém vêvoleném přênášijó prospěch a tak bôde velêce těžky s něma bojovat. Pět let je ale dlóhá doba za keró se dá zvládnót hromada práce, toš snaď se mě bôde dilo dařêt.

S příchodem rokô 2022 takê vstôpôjô do posledniho rokô volebniho obdobi tadê na obcê. Jak sem před volbama slêboval, na starostô ôž kandidovat znovô nebôdô. Mám pro to nekolêk duvodu. Mêslim si, že téch dvanáct let je dosť a člověk bê měl ômět v pravó chvilô odejit. Přênde negdo nové, čerstvé a ten bôde pro dědinô třeba ê lepši. Kombinováni práce senátora a starostô podlivá miho néni šťastny. Nemám rád, kdêž se práca odrbává a snažet se dělat oboje naplno prostě nende. Bermê takê v patrnosť, že sô normálni smrtelnik a popravdě prioritô nemám nastavenó v prácê, ale v rodině. Možná to tak kolêkrát nevêpadá, ale fšecko co dělám je možny jenom díky tolerancê méch néblêžšich a toš teho nechcô zneôžévat. Konec starostováni mě dá možnosť eště vic se zabořêt do práce senátora a bêt o to vic ôžêtečné pro náš Hanácké region. Popravdě se na to ôž hodně těšim.
Rok 2022 začéná a ať ôž nás v něm čeká co chce, přejô Vám, abêste na to nebêlê sami. Abêste v tym novym rokô mělê štěsti na dobry lêdi, abêste ômělê dobrym oplácet a abê Vám žêvot přênášel jenom radosť. Přejô Vám pevny zdravi a nám fšeckém přejô, ať se daři fšecko na co chêtimê. Snaď ôž bôde dobře…

____

Pondělí, šest ráno, 3. ledna 2022.

Vážení všichni, tady ty indicie jsou jasným znamením toho, že je tu nový rok a s ním spojené nové plány, nové naděje a i nové očekávání. Je to zhruba něco přes rok, co jsem se stal vašim senátorem. Mnozí jste mě tehdy volili, ale přitom ani pořádně neznali a tak se stalo, že jsem svým rozhodování některé mohl zklamat a možná některé i překvapit. Věřte, že mi to není jedno a nad všemi hlasováními se snažím skutečně přemýšlet. Popravdě na některá rozhodnutí nejsem pyšný, třeba když se hlasovalo o těch blbých platech. Peníze nikdy nebyly tím, podle čeho jsem se v životě rozhodoval a ať už se hlasovalo o čem chtělo, vždy jsem se snažil rozhodnout tak, aby to dávalo hlavu a patu a nenadělalo to víc škody jak užitku. Tak mě to doma vždy učili, ale je pravda, že v časech, kdy tuto zem ovládl populismus a snaha získat náklonnost za každou cenu, v takových časech se i dobrý úmysl stává špatný. Stejně tak jak doma, tak i na obci a v Senátu mi svědomí káže, abych se choval jako správný hospodář, který se dívá dopředu. Všichni víme, že každý, kdo něco dělá, dělá chyby. Stará pravda ale říká, že bez chyb nejde jít dopředu a každý chyba by měla přinést poučení.

Příchod roku 2022 znamená, že před sebou mám ještě skoro pět let práce senátora. Ten první rok ve funkci jsem se snažil spíš naslouchat a pozorovat svoje kolegy, kterých si v mnoha ohledech moc vážím a jsem přesvědčený, že jejich názory a postoje pro mě budou velkým poučením po celou dobu mého působení v této zajímavé instituci. Na druhou stranu ale člověk časem pochopí, že ne vše co na povrchu vypadá hezky takové skutečně je a ne vše, o čem si myslíte, že je k ničemu, nemůže být jednou moc užitečné. Náš svět je prosáklý hromadou špatných a účelových systémů, které sice jsou proti zdravému rozumu, ale některým vyvoleným přináší prospěch, a tak bude velice těžké s nemá bojovat. Pět let je ale dlouhá doba, za kterou se dá zvládnout hromada práce, tak snad se mi bude dílo dařit.

S příchodem roku 2022 také vstupuji do posledního roku volebního období tady na obci. Jak jsem před volbami sliboval, na starostu už kandidovat znovu nebudu. Mám pro ti několik důvodů. Myslím si, že těch dvanáct let je dost a člověk aby měl umět v pravou chvíli odejít. Přijde někdo nový, čerstvý a ten bude pro dědinu třeba i lepší. Kombinování práce senátora a starosty podle mého není šťastné. Nemám rád, když se práce odrýpává a snažit se dělat oboje naplno prostě nejde. Berme taky v patrnost, že jsem normální smrtelník a popravdě prioritu nemám nastavenou v práci, ale v rodině. Možná to tak kolikrát nevypadá, ale vše, co dělám, je možné jen díky toleranci mých nejbližších, a tak toho nechci zneužívat. Konec starostování mi dá možnost se ještě víc zabořit do práce senátora a být o to víc užitečný pro náš hanácký region. Popravdě se na to už hodně těším.

Rok 2022 začíná, a ať už nás v něm čeká co chce, přeji vám, abyste na to nebylo sami. Abyste v tom novém roce měli štěstí na dobré lidi, abyste uměli dobrým oplácet a aby vám život přinášel jen radost. Přeji vám pevné zdraví a nám všem přeji, ať se daří vše, na co chytneme. Snad už bude dobře.